Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*******

Số: 3237/TCT-KK
V/v: hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 831/CT-QLDN của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc xử lý hóa đơn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) kê khai quá hạn so với thời gian quy định của Bưu điện tỉnh Bạc Liêu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và công văn số 1943/TCT-DNNN ngày 22/5/2007 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn so với quy định; đề nghị Cục Thuế xác minh 04 hóa đơn thuế GTGT kê khai chậm của Bưu điện tỉnh Bạc Liêu, kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, có công văn xác nhận nguyên nhân khách quan dẫn đến kê khai chậm của đơn vị, đề xuất biện pháp giải quyết (gửi kèm hồ sơ Cơ quan thuế đã xử lý nếu có).

Báo cáo gửi về Tổng cục Thuế theo địa chỉ: Ban Kê khai và kế toán thuế - 123 Lò Đúc - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội trước ngày 25/8/2007.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bac Liêu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bưu điện tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, KK&KKT (2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Ngọc Kim