Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*******

Số: 3234/TCT-KK
V/v: hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số GSV/Acc-0707001 ngày 05/07/2007 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Goko Spring Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) của các hóa đơn quá 3 tháng trong thời gian đầu thành lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ tài chính và công văn số 1943/TCT-DNNN ngày 22/5/2007 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn so với quy định; đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, xác định và lập đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn nêu tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 và công văn số 1943/TCT-DNNN nêu trên để Tổng cục Thuế xem xét, giải quyết.

Báo cáo gửi về Tổng cục Thuế theo địa chỉ: Ban Kê khai và kế toán thuế - 123 Lò Đúc - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội trước ngày 25/8/2007.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Goko Spring VN
- Lưu: VT, KK&KKT(2b)

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Ngọc Kim