Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3222/LĐTBXH-TL
V/v Xếp doanh nghiệp hạng

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 9/TT-UB ngày 14 tháng 3 năm 2003 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9405TC/TCDN ngày 10 tháng 9 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định ra quyết định xếp hạng I đối với Tổng Công ty sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng