Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3221/LĐTBXH-TL
V/v Xếp doanh nghiệp hạng

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 1604/UB ngày 29 tháng 5 năm 2003 Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9401 TC/TCDN ngày 10 tháng 9 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Quản lý, Kinh doanh và Phát triển nhà tỉnh Khánh Hoà.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Quản lý, Kinh doanh và Phát triển nhà và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh hội để theo dõi, kiểm tra.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng