Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3182/TCT-CS
V/v: Điều kiện hoàn thuế TNDN do tái đầu tư

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam

Trả lời công văn số 04062007 ngày 04/6/2007 của Công ty cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ĐTNN tại Việt Nam thì Nhà đầu tư nước ngoài dùng lợi nhuận và các Khoản thu nhập hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam thì được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ thuế TNDN đã nộp vào số lợi nhuận tái đầu tư.

Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế TNDN tái đầu tư được quy định tại Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Đồng Nai;
- Cục thuế Hải Dương;
- Ban PC, HT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương