Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3177/TCT-HT
V/v: Trả lời chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Website Chính phủ 

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển văn bản từ Website Chính phủ số 491/WEBCP-BĐĐN ngày 13/7/2007 thư của công dân hỏi về chính sách thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Câu hỏi của bà Huỳnh Thị Ánh Lệ: Chúng tôi là Công ty TNHH được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép cho làm đại lý kiều hối (tiền mặt từ nước ngoài chuyển về Việt Nam), hưởng hoa hồng cho tổ chức tín dụng “Ngân hàng ACB”. Ngoài Khoản đóng thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng tôi có phải đóng thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên phần hoa hồng được hưởng không? Nếu có thì thuế suất là bao nhiêu?

Trả lời: Tại Điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định đối tượng chịu thuế GTGT: “Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này”.

- Tại Điểm 3.28 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định mức thuế suất 10% đối với hàng hóa, dịch vụ: “Hàng hóa không được nêu tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, phần B Thông tư này”.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH làm đại lý kiều hối (tiền mặt từ nước ngoài chuyển về Việt Nam), hưởng hoa hồng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Câu hỏi của bà Nguyễn Thị Loan: Đối với hàng hóa là công cụ, dụng cụ nhập khẩu từ nước ngoài vào KCX thì doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế GTGT hay không? (trừ nguyên phụ liệu nhập khẩu gia công, sản xuất hàng xuất khẩu); đối với máy móc thiết bị trong nước đã sản xuất được nhưng doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu từ thị trường nội địa thì có thuộc diện phải thu thuế GTGT không?

Trả lời: Căn cứ quy định về đối tượng chịu thuế GTGT tại Điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên thì doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ (kể cả hàng hóa nhập từ nội địa) không phải nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế chuyển nội dung trả lời chính sách thuế để Website Chính phủ trả lời bạn đọc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Lưu VT, PC, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương