Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3141/LĐTBXH-VLĐVL
V/v hỗ trợ kinh phí đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng công ty nhà nước khi thực hiện tinh giảm biên chế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2003

 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2072/VPCP-KTTH để ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc chính sách hỗ trợ nguồn kinh phí đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng Công ty Nhà nước thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (có công văn kèm theo), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trình Chính phủ như sau:

1. Để tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng Công ty nhà nước giải quyết kịp thời chế độ đối với người lao động nghỉ việc do tinh giảm biên chế, Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ toàn bộ nguồn kinh phí chi trả chế độ thuộc các đối tượng sau:

- Cán bộ, viên chức đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi (nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được nghỉ hưu nhưng không phải trừ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi được quy định tại Tiết b Điểm 4 Mục II Nghị quyết nêu trên).

- Cán bộ, viên chức có đủ điều kiện tuổi đời theo quy định của Bộ luật lao động, nếu thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu từ một năm trở xuống thì cơ quan, đơn vị sẽ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian còn thiếu cho đối tượng này và giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật (quy định tại Tiết c Điểm 4 Mục II Nghị quyết nêu trên).

- Cán bộ, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ thôi việc (quy định tại Tiết d Điểm 4 Mục II Nghị quyết nêu trên).

2. Đề nghị giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc cấp phát và quyết toán nguồn kinh phí từ Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng