Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3138/LĐTBXH-LĐVL
V/v thực hiện pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2003

 

Kính gửi: Ngân hàng Công thương Việt Nam

Trả lời công văn số 2607/CV-NHCT1 ngày 26 tháng 08 năm 2003 của quý Ngân hàng về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động thì Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Hội đồng Quản trị của doanh nghiệp Nhà nước không áp dụng chế độ hợp đồng lao động. Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh. Trưởng Phó văn phòng đại diện và thành viên Ban Kiểm soát HĐQT, cán bộ giúp việc HĐQT không phải là thành viên HĐQT thì áp dụng chế độ hợp đồng lao động.

2. Tổng Giám đốc có thể uỷ quyền bằng văn bản để Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại chi nhánh, Văn phòng đại diện.

3. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được trợ cấp thôi việc đã được quy định cụ thể tại Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động. Các trường hợp khác không được trợ cấp thôi việc.

4. Các hình thức xử lý kỷ luật lao động đã được quy định cụ thể trong Bộ luật Lao động. Vì vậy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không thể hướng dẫn khác. Ý kiến của quý Ngân hàng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng