Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3137/TCT-CS

V/v: thuế suất thuế GTGT đối với thang máy và lắp đặt thang máy

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007 

 
 

Kính gửi:

Công ty Liên doanh FUJI-ALPHA
(KCN Phố Nổi A – Trưng Trắc – Văn Lâm – Hưng Yên) 

 

Trả lời công văn số 04/PKT-FUJI-ALPHA ngày 04/7/2007 của Công ty Liên doanh FUJI-ALPHA về việc thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.21 và 3.14 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2004) và tại Điểm 2.21 và 3.14 Mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 05/6/2007) quy định: Thang máy áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%; hoạt động xây dựng, lắp đặt áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty sản xuất thang máy đồng thời thực hiện lắp đặt theo hoạt động với bên mua; nếu trong hợp đồng thể hiện rõ giá bán của sản phẩm và giá lắp đặt thì áp dụng thuế suất 5% đối với thang máy và thuế suất 10% đối với hoạt động lắp đặt.

Trường hợp trong hợp đồng không thể hiện rõ giá bán sản phẩm và giá lắp đặt thì áp dụng thuế suất 10% trên toàn bộ giá trị hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Liên doanh FUJI-ALPHA biết và thực hiện./.