Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3107/TCT-CS
V/v: khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 376/CT-DN1 ngày 05/7/2007 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang về khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 3, Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh phải lập tờ khai thuế mẫu số 01B/GTGT, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư theo từng năm, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch).

Khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, công ty TNHH Nhựt Thành Tân là chủ dự án đầu tư Chi nhánh tại Tiền Giang, Công ty là đơn vị ký hợp đồng với các nhà thầu để xây dựng dự án đầu tư. Khi dự án hoàn thành đã đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (là Chi nhánh của Công ty tại tỉnh Tiền Giang), Công ty là chủ dự án phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Chi nhánh mới thành lập. Đối với các hóa đơn GTGT Công ty chưa kê khai để khấu trừ hoặc hoàn thuế, Công ty được chuyển cho Chi nhánh để kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế bằng cách xuất hóa đơn GTGT cho Chi nhánh ghi doanh số bán chưa có thuế, số thuế GTGT bằng các giá trị tương ứng trên các hóa đơn GTGT Công ty chưa kê khai để khấu trừ hoặc hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tiền Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Nhựt Thành Tân chi nhánh Tiền Giang;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương