Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3089/TCHQ-KTTT
V/v: thuế suất thuế GTGT  

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân Tân Thăng Long
(70 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 19-VI/ITL ngày 23/6/2006 của Doanh nghiệp tư nhân Tân Thăng Long về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng tấm ván dăm có phủ bề mặt bằng giấy hoặc sơn nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.29 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì ván ép nhân tạo được sản xuất từ các nguyên liệu như tre, nứa, bột gỗ, dăm gỗ, sợi gỗ… được ép thành tấm có mức thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm).

Tra cứu Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh Mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính thì mặt hàng ván dăm và các loại ván tương tự bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa liên kết bằng keo hoặc bằng chất kết dính hữu cơ khác thuộc mã hàng 4410 có thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp tư nhân Tân Thăng Long được biết.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
Đặng Thị Bình An