Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3040/TCT-CS
V/v: đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Phi Long

Trả lời công văn số 11/CV-Cty ngày 30/3/2007 của Công ty TNHH Đầu tư Phi Long về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Căn cứ điểm 2 mục I Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Phi Long tại Tây Ninh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH Đầu tư Phi Long không có tư cách pháp nhân đầy đủ, phát sinh doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất tại Tây Ninh thì Chi nhánh phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất tại Chi cục thuế nơi có đất chuyển quyền. Hồ sơ kê khai, nộp thuế, chứng từ nộp thuế GTGT chuyển quyền sử dụng đất phát sinh tại địa phương nơi có đất chuyển quyền là căn cứ để Công ty TNHH Đầu tư Phi Long thực hiện quyết toán thuế tại trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời cho Công ty TNHH Đầu tư Phi Long biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp thuế;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban HT, PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương