Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1795/TCT-KK
V/v kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 639/CT-KT1 đề ngày 23/01/2014 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai nộp thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1b, c Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011; Khoản 1b, c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT

“b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Theo trình bày của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trường hợp Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Việt Nam có trụ sở chính tại: số 02, Công trường Mê Linh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh (MST:0301876168) hoạt động chính là tiêu thụ các sản phẩm bia do Nhà máy bia Việt Nam sản xuất, Công ty có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi Công ty có trụ sở chính (Khánh Hòa, Cần Thơ, Tiền Giang, Quảng Nam và Đà Nẵng), các đơn vị trực thuộc không có con dấu riêng, không có tài khoản ngân hàng, không phát sinh doanh thu, không trực tiếp bán hàng, không phát hành hóa đơn, không có bộ máy kế toán thì kể từ 01/01/2014 Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Việt Nam thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính.

Giao Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Cục Thuế TP.Cần Thơ, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Cục Thuế TP.Đà Nẵng hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Thuế TP. Cần Thơ;
- Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Cục Thuế tỉnh Đà Nẵng;
- Vụ: CS; PC(TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu