Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2975/LĐTBXH-LĐVL

V/v giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP tại Công ty Dệt Hải Phòng

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 10724/BTC-TCDN ngày 10/8/2007 của Bộ Tài chính về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước quy định người lao động trong các công ty, đơn vị thực hiện sắp xếp theo quy định tại Điều 1 (trừ khoản 6) của Nghị định này đã được tuyển dụng vào khu vực nhà nước trước ngày 21/4/1998 thì thuộc đối tượng áp dụng chính sách đối với lao động dôi dư; điểm 6, mục I Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội quy định thời điểm tuyển dụng đối với người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Đối với người lao động làm việc liên tục trong cơ quan, đơn vị thì thời điểm tuyển dụng được tính từ ngày bắt đầu làm việc trong khu vực nhà nước;

- Trường hợp người lao động có thời gian không làm việc trong cơ quan, đơn vị thì thời điểm tuyển dụng được tính là thời điểm tuyển dụng lần cuối cùng làm việc liên tục trong cơ quan, đơn vị.

Căn cứ các quy định trên, nếu người lao động được tuyển dụng vào Công ty Dệt Hải Phòng (thực hiện bán) sau ngày 21/4/1998 không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

2. Việc giải quyết chế độ đối với người lao động trong doanh nghiệp thực hiện bán, thực hiện theo quy định của Thông tư số 29/2005/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều về chính sách đối với lao động của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Bộ hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH Tp. Hải Phòng;
- Công ty Dệt Hải Phòng;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng