Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2974/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt Nam
(46 Ngô Quyền - Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh thành phố

Trả lời công văn số: 99/06-TH1 ngày 30/6/2006 của Công ty Cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt Nam về việc xin được làm thủ tục XNK hàng hóa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt Nam trước đây là Công ty XNK Tổng hợp 1 hiện còn nợ thuế theo hai tờ khai số: 159/NKD-HD và 160/NKD-HD ngày 12/3/1998 số tiền: 126.667.242 đồng tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Hiện số nợ trên đang được Bộ Tài chính xem xét giải quyết xóa nợ theo Thông tư 06/1999 và Thông tư 32/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong thời hạn chờ Bộ Tài chính xem xét giải quyết xóa nợ; Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/9/2006 và được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế với điều kiện ngoài số nợ trên, Công ty đáp ứng các điều kiện của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế theo đúng quy định tại điểm 2.2 mục III phần C Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam, cục Hải quan các tỉnh thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Đặng Thị Bình An