Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2964/LĐTBXH-TL

V/v: trả lương đối với viên chức quản lý công ty nhà nước đang tiến hành giải thể.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 1231/STC-TCDN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Sở Tài chính thành phố Cần thơ về việc ghi tại trích yếu. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ Thông tư Liên tịch số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 và Thông tư Liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước thì Công ty Thương nghiệp tổng hợp Ô Môn đang tiến hành giải thể, không thuộc đối tượng và điều kiện xếp hạng công ty nhà nước. Việc chuyển xếp lương đối với viên chức quản lý công ty được căn cứ vào hạng công ty trước khi có quyết định giải thể công ty theo quy định tại khoản 6 mục III Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ để làm căn cứ đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

2/ Trường hợp thời hạn giải thể công ty nhà nước bị kéo dài, quá thời hạn quy định tại Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước và Thông tư số 38/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 180/2004/NĐ-CP, đề nghị Sở Tài chính thành phố Cần Thơ báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết việc trả lương và nguồn để trả lương đối với thời hạn tiến hành thủ tục giải thể bị kéo dài.

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội xin trả lời để Sở Tài chính thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH TP Cần Thơ;
- Lưu VP, Vụ TL-TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2964/LĐTBXH-TL về trả lương đối với viên chức quản lý công ty nhà nước đang tiến hành giải thể do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  • Số hiệu: 2964/LĐTBXH-TL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/08/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Người ký: Phạm Minh Huân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản