Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2963/LĐTBXH-TL

V/v xác định quỹ tiền lương thực hiện trong DNNN năm 2004

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính)

Trả lời công văn số 10827/BTC-TCDN ngày 14/8/2007 của Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc xây dựng đơn giá tiền lương và xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2004 đối với các doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo Nghị định số 28/CP ngày 28/03/1997; Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 05/2001/TT-BLĐBTXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo quy định tại các văn bản nêu trên, khi quyết toán quỹ tiền lương thực hiện, nếu bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định mà lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch được xác định gắn với đơn giá tiền lương thì doanh nghiệp được trích một phần lợi nhuận tăng thêm bổ sung  vào quỹ tiền lương để phân phối trực tiếp cho người lao động và dự phòng quỹ tiền lương cho năm sau.

Như vậy, các doanh nghiệp xây dựng đơn giá tiền lương năm 2004 theo tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương, nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định nêu trên thì cũng được trích bổ sung tiền lương từ phần lợi nhuận cao hơn lợi nhuận kế hoạch để trả cho người lao động và quỹ tiền lương thực hiện năm 2004 bao gồm cả phần tiền lương được bổ sung từ phần lợi nhuận tăng thêm.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) được biết./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân