Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2962/LĐTBXH-TL

V/v giám định xây dựng ĐGTL đối với Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Thuận)

Trả lời văn bản số 46/PC15 ngày 17/7/2007 của Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Thuận) về việc ghi tại trích, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ quy định thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan ban hành chính sách, không quản lý trực tiếp nên không có chức năng giám định.

2/ Việc xác định đơn giá tiền lương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997, Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn số 13/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997, Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3/ Về các chỉ tiêu tài chính làm căn cứ xác định đơn giá tiền lương, đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Thuận) trao đổi với Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận và Bộ Tài chính.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Thuận) được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân