Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2913/LĐTBXH-BHXH
V/v Đóng BHXH đối với người lao động

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Xây dựng và ứng dụng công nghệ mới
Số 80B Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 250 TCCB-LĐ ngày 16/7/2004 của Công ty về việc xếp bậc lương đối với người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 07/8/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước thì: "Đối với công nhân, nhân viên các nghề, công việc trực tiếp hoặc phục vụ sản xuất kinh doanh thì căn cứ vào công việc được giao, chức danh, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, doanh nghiệp tổ chức kiểm tra trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề. Người lao động đạt bậc của nghề nào thì xếp vào bậc lương của nghề đó theo các thang lương, bảng lương doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước".

Theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội gồm lương theo ngạch bậc, chức vụ, hợp đồng và các Khoản phụ cấp khu vực, đắt đỏ, chức vụ thâm niên, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Vì vậy, nếu người lao động được tuyển dụng từ khu vực khác vào doanh nghiệp Nhà nước, thông qua việc doanh nghiệp tổ chức kiểm tra trình độ, tay nghề và được xếp lương theo thang, bảng lương doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước, họ được đóng bảo hiểm xã hội theo các mức lương đó là đúng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để  Công ty được biết và thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

 

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân