Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2877/TCT-CS
V/v Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty Mặt trời vàng
(Đ/c: 132 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

 

Về nội dung kiến nghị của Công ty Mặt trời vàng nêu tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về Thuế năm 2007, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Định giá tại tài sản doanh nghiệp khi góp vốn có phải nộp thuế TNDN và được trích hấu hao TSCĐ không?

Trả lời:

Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn số 2926 TC/TCT ngày 14/3/2005 như sau: “Đối với tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp; phân chia, hợp nhất trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN”.

Theo hướng dẫn nêu trên, tài sản doanh nghiệp đem đi góp vốn không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp kể cả trường hợp tài sản đem góp vốn được định giá cao hơn giá trị ban đầu. Nguyên giá tài sản cố định để trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý được hạch toán theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán ở đơn vị góp vốn.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TTTĐ, HT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2877/TCT-CS về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 2877/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/07/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/07/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản