Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2837 TCT/TNCN
V/v Xác định thu nhập chịu thuế TNCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Ngân hàng VID Public Bank

 

Trả lời công văn đề ngày 23/6/2004 của Ngân hàng VID Public Bank hỏi về “thuế thu nhập cho Khoản phụ cấp họp Hội đồng quản trị trả cho người nước ngoài được coi là đối tượng người không cư trú” tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết b, Khoản 1, Điều 6Tiết b, Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định: “Đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế là tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài” và “... áp dụng thuế suất 25% trên tổng thu nhập chịu thuế”. Căn cứ vào các quy định trên:

- Khoản phụ cấp họp do Ngân hàng VID Public Bank chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là người nước ngoài đến Việt Nam dự họp định kỳ, là đối tượng không cư trú sẽ chịu thuế suất thu nhập cao là 25%. Mức thuế này chỉ áp dụng cho Khoản chi phụ cấp họp HĐQT nói trên và các Khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam, không áp dụng cho thu nhập toàn cầu của cá nhân đó.

- Việc xác định Khoản phụ cấp họp mà người nước ngoài đã nhận từ Ngân hàng VID Public Bank tại Việt Nam là thu nhập chịu thuế không phụ thuộc vào địa Điểm cuộc họp HĐQT của Ngân hàng VID Public Bank diễn ra trong lãnh thổ Việt Nam hay ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng VID Public Bank biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc