Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2719/TCT-CS
V/v: miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 475/CT-TTr2 ngày 15/5/2007 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa hoạt động ngành nghề xây dựng thực hiện cơ chế khoán cho các đội thi công, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Công ty giao thầu cho các tổ, đội trực thuộc: Công ty nhận thầu sau đó giao khoán cho tổ, đội xây dựng để các tổ, đội tự hạch toán thu nhập thì thu nhập chịu thuế của Công ty là thu nhập từ doanh thu thực hiện hợp đồng với bên A trừ đi giá trị giao khoán và các chi phí có liên quan. Các tổ đội nhận khoán tự hạch toán kết quả kinh doanh, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là doanh thu nhận khoán, các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế căn cứ các hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định. Tổng số thuế TNDN được miễn, giảm bao gồm thu nhập của Công ty và của các tổ, đội.

Đối với trường hợp giao thầu cho các đơn vị xây dựng ngoài Công ty: Công ty chỉ được miễn giảm thuế đối với thu nhập phát sinh tại Công ty: thu nhập chịu thuế của Công ty là thu nhập từ doanh thu thực hiện hợp đồng với bên A trừ đi giá trị giao khoán và các chi phí có liên quan. Thu nhập của các tổ đội xây dựng ngoài Công ty không phải là thu nhập của Công ty do vậy không được tính vào thu nhập của Công ty để miễn giảm thuế TNDN.

2. Tại điểm 9 mục IV phần B thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“ Trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiện có những vi phạm như tăng chi phí để tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi, giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong những năm được ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì không xử phạt trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan;

- Nếu những vi phạm nêu trên chưa được kiểm tra phát hiện mà cá nhân, tổ chức không tự điều chỉnh hậu quả làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tiếp sau khi hết hạn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì những vi phạm trên sẽ bị xử phạt trốn thuế”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì trong thời gian Công ty được miễn thuế, nếu các tổ đội không tập hợp đầy đủ hóa đơn chứng từ và không thực hiện ghi chép sổ sách kế toán thì Công ty vẫn được giải quyết miễn thuế. Trong thời gian Công ty được giảm thuế, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế TNDN của thời kỳ giảm thuế thì Công ty không được giảm thuế đối với số thuế TNDN tăng thêm, Công ty còn bị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Các tổ, đội trực thuộc Công ty không có đầy đủ hóa đơn chứng từ và không ghi chép sổ sách kế toán theo quy định thì số thuế TNDN Công ty phải nộp được xác định theo hướng dẫn tại điểm 5.1 mục II phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT;
- Ban Pchế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2719/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa hoạt động ngành nghề xây dựng thực hiện cơ chế khoán cho các đội thi công do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 2719/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 16/07/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/07/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản