Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2688/TCT-PCCS
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất hàng gia dụng  O.E.M
Đường số 5, KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

 

Trả lời công văn số 0507/2006/CV ngày 8/7/2006 của Công ty TNHH sản xuất hàng gia dụng O.E.M hỏi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1 Mục III công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 về xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp có hướng dẫn: "1. Trường hợp cơ sở kinh doanh mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp với Mục đích chiếm đoạt tiền thuế GTGT, trốn thuế TNDN thì bị xử lý như sau:

1.1. Hóa đơn mua, sử dụng bất hợp pháp không được sử dụng để kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT, không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Cơ quan thuế khi phát hiện cơ sở kinh doanh có các hành vi vi phạm nêu trên phải lập biên bản  vi phạm và tùy theo hành vi vi phạm, mức độ vi phạm để áp dụng ngay các biện pháp xử lý dưới đây:

a- Có biện pháp truy thu ngay số thuế GTGT đã khấu trừ hoặc được hoàn; truy thu số thuế TNDN.

b- Phạt tiền đối với hành vi mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 hoặc Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP".

- Tại Điểm 9 Mục IV Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hướng dẫn: "Trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương kê khai đang trong thời gian hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiện có những vi phạm như tăng chi phí để tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi, giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các Điều kiện để hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong những năm đầu được ưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạt trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan".

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên. Công ty đã tự kiểm tra rà soát và phát hiện có sử dụng 01 hóa đơn bất hợp pháp và tự Điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ, tăng số thuế GTGT phải nộp vào tháng sau tháng phát hiện; đồng thời Điều chỉnh giảm chi phí hợp lý để tăng thu nhập chịu thuế gửi cơ quan thuế sau khi đã gửi tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm thì không bị xử phạt về hành vi trốn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương