Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2645/TCT-TS
V/v: Miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1657/CT-THDT ngày 08/6/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về hiệu lực thi hành của QĐ số 53/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: “Những quy định trước đây về đơn giá thuê đất, thu tiền thuê đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ”.

Theo đó, kể từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, quy định về giảm tiền thuê đất tại quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ (các nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu khi thuê đất, mặt nước, ngoài quyền được hưởng các ưu đãi hiện hành, còn được giảm thêm 50% giá thuê đất và mặt nước so với mức giá cho thuê đất, mặt nước đang áp dụng tại Khu kinh tế cửa khẩu đó) không còn hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý Công sản;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương