Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2607/TCT-TNCN
V/v: Hướng dẫn thu thuế TNCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 903/CT-TTHT ngày 14/6/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sau đây gọi tắt là thuế thu nhập cá nhân), thì:

- Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng giao khoán công việc khảo sát, thiết kế, giám sát cho cá nhân là nhân viên của doanh nghiệp, khi cá nhân nhận được khoản tiền lương, tiền công từ công việc này thì cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Cá nhân đại diện cho 1 nhóm người là nhân viên của doanh nghiệp ký hợp đồng nhận khoán công việc khảo sát, thiết kế, giám sát do doanh nghiệp giao, khi cá nhân nhận được khoản tiền lương, tiền công từ công việc này mà doanh nghiệp trả thì cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Danh sách của các cá nhân tham gia phải được kèm theo bản hợp đồng và bản kê thu nhập của từng cá nhân có chữ ký xác nhận của cá nhân đó.

- Cá nhân không có đăng ký kinh doanh đại diện cho một nhóm người không phải là nhân viên của doanh nghiệp ký hợp đồng khảo sát, thiết kế, giám sát cho DN, khi cá nhân nhận được khoản thu nhập từ công việc này thì cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Danh sách của các cá nhân tham gia phải được kèm theo bản hợp đồng và bản kê thu nhập của từng cá nhân có chữ ký xác nhận của cá nhân đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN, PCCS, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc