Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2580/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Thời gian qua Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc chính sách thu lệ phí trước bạ đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa, Tổng cục Thuế giải thích rõ một số nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần thì doanh nghiệp cổ phần: "Được miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần".

Theo quy định tại Tiết b, Khoản 8, Điều 3 Chương I Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì: "Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây: b/ Tài sản của doanh nghiệp được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần".

Vì vậy, tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành công ty cổ phần thì không phải nộp lệ phí trước bạ khi Công ty cổ phần đăng ký quyền sở hữu, sử dụng (không phân biệt trước đây đã đăng ký hay chưa đăng ký quyền sở hữu, sử dụng). Trường hợp tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương