Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2578/TCT-TS
V/v: Giá tính thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

  

Kính gửi: Công ty nhiệt điện Ninh Bình

Trả lời công văn số 402/NĐNB-TCKT ngày 20/6/2006 của Công ty Nhiệt điện Ninh Bình về việc đề nghị giảm giá tính thuế tài nguyên nước mặt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên thì: "Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn cách tính giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều này. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định cụ thể giá tính thuế của từng loại tài nguyên theo hướng dẫn của Bộ Tài chính".

Căn cứ quy định tại điểm 2 (a), Mục II Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP nêu trên thì giá tính thuế tài nguyên được xác định cụ thể như sau: "Loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác và có thể bán ra ngay sau khi khai thác (như: đất, đá, cát, sỏi, thủy sản…) thì giá tính thuế tài nguyên là giá thực tế bán ra tại nơi khai thác trừ thuế doanh thu hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) phải nộp. Nếu phát sinh chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho bãi, từ nơi khác đến nơi tiêu thụ thì các chi phí đó được trừ khi xác định giá tính thuế tài nguyên; Trường hợp này nếu không bán ra (như: đưa vào quy trình sản xuất tiếp theo), thì áp dụng giá tính thuế do UBND tỉnh, thành phố quy định theo nguyên tắc nêu tại Điều 7, Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ"

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, cũng như tình hình thực tế tại địa phương việc ban hành giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Nhiệt điện Ninh Bình biết và liên hệ với các cơ quan chức năng tại địa phương để khảo sát, nghiên cứu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành mức giá tính thuế tài nguyên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương