Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2573/TCT-PCCS
V/v: Chính sách ưu đãi thuế đối với hợp tác xã 

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 389/CT-THDT ngày 29/5/2006 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận về chính sách ưu đãi thuế đối với hợp tác xã, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 80 Chương IX Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 của Quốc hội quy định: "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau, thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau".

Căn cứ vào quy định trên, thì các ưu đãi về thuế đối với hợp tác xã theo hướng dẫn tại Thông tư số 44/1999/TT-BTC không còn hiệu lực thi hành mà áp dụng theo hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Tài chính:

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

- Về thuế môn bài thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về Điều chỉnh mức thuế môn bài.

- Về tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Về lệ phí trước bạ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Phạm Duy Khương