Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2555/TCT-PCCS
V/v: Hóa đơn xuất hàng biếu tặng, khuyến mại

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty CPHH gốm sứ toàn quốc
305/27 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 2006/2-T ngày 22/6/2006 của Chi nhánh Công ty CPHH Gốm sứ Toàn Quốc về sử dụng hóa đơn khi xuất hàng biếu, tặng, khuyến mại và chứng từ để khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 5.4, Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "Đối với sản phẩm, hàng hóa xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán".

 Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, khi Công ty xuất hàng biếu tặng, khuyến mại, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng biếu tặng, khuyến mại không thu tiền, gạch bỏ dòng thuế suất, tiền thuế GTGT, chỉ ghi dòng giá thanh toán là giá vốn hàng bán hoặc giá thành.

 2. Căn cứ quy định tại Tiết b, Điểm 1.2, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên, trường hợp Công ty có hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại dùng chứng từ đặc thù (vé xe, cước đường bộ) ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì Công ty căn cứ vào giá đã có thuế và phương pháp tính nêu tại Điểm 14, Mục I, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC để xác định giá không có thuế và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

 Tổng cục Thuế trả lời Chi nhánh Công ty CPHH Gốm sứ Toàn Quốc biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương