Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2547/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế TP Hà Nội

Trả lời công văn số 7583/CT-HTr ngày 20/6/2006 của Cục thuế TP Hà Nội về thuế suất thuế GTGT sản phẩm ván dăm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2.29 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT và tại Chương 44 Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh Mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh Mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thì sản phẩm ván dăm, có hoặc chưa phủ bề mặt, thuộc nhóm 4410, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Doanh nghiệp tư nhân Tân Thăng Long;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương