Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2539/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2004/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG DỌC TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN I) ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ công văn số 87/BXD-KTQH ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Bộ Xây dựng, do có sơ xuất khi Bộ Xây dựng soạn dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I) đến năm 2020, Văn phòng Chính phủ xin đính chính như sau:

Tại dòng 1 và 2 (dưới lên) trang 6 và dòng 13 (trên xuống) trang 7 thuộc Điểm e, Mục 6, Điều 1 tại Quyết định số 27/2004/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I) đến năm 2020, trước đây là “thị trấn Chơn Thành” này xin đính chính là “thị trấn Lái Thiêu”.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự