Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2539/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư tại Trung tâm Dịch vụ an toàn kho quỹ

 Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 5450/NHNN-TCCB ngày 29/6/2006 của quý Cơ quan về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 có trách nhiệm "Phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc 1 lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điều 11 Nghị định này".

Như vậy, Trung tâm dịch vụ an toàn kho quỹ là đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân sách Nhà nước Việt Nam đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt phương án sắp xếp lao động, Bộ Tài chính thẩm định, cấp kinh phí hỗ trợ nên không thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin thông báo để quý Cơ quan được biết./.

 Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐ-VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng