Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HÔI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2528/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Cấp giấy phép cho người lao độngnước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Tapper & Vilcox Việt Nam

Trả lời công văn số 020/TW-BLĐ/2006 ngày 29/6/2006 của quý Công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về trình độ chuyên môn tay nghề của người lao động nước ngoài:

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tuyển chọn và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì trong hồ sơ xin cấp giấp phép lao động phải có bản sao chứng chỉ về trình độ chuyên môn, tay nghề của người lao động nước ngoài bao gồm: Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên, hoặc giấy chứng nhận về trình độ tay nghề của người lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của nước đó.

2. Về kinh nghiệm làm việc của người lao động nước ngoài:

Theo quy định tại Tiết c Điểm 2 Mục II của Thông tư số 04/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài có nhiều kinh nghiệm và thâm niên trong nghề nghiệp, trong Điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc những công việc quản lý mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được là người đã có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm về công việc đó, có khả năng đảm nhiệm công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động và phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì trường hợp người lao động nước ngoài nêu trong công văn của quý công ty là không đủ Điều kiện để cấp giấy phép lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để quý Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.  Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VP, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng