Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2526/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Xác định thời gian làm việc để tính chế độ trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

Kính gửi: Sở lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 830/CV-SLĐTBXH ngày 14/7/2006 của quý Sở về  việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 8, Mục I Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ thì "Thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động".

- Điểm a, Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc theo các bản hợp đồng lao động đã giao kết (kể cả hợp đồng giao kết bằng miệng) mà người lao động thực tế làm việc cho người sử dụng lao động đó.

Như vậy, người lao động có thời gian làm việc liên tục trong khu vực nhà nước cho 1 người lao động từ tháng 12/1993, đã giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người sử dụng lao động khi thôi việc sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc, thời gian làm cơ sở tính trợ cấp kể từ tháng 12/1993 đến thời Điểm nghỉ việc.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Sở được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng