Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2522/TCT-DNNN
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng Công ty lương thực miền Bắc

Trả lời công văn số 100/TCTLTMB-TCKT ngày 7/3/2006 của Tổng công ty lương thực miền Bắc về chính sách thuế đối với Khoản phí dịch vụ giám định trả cho Cu Ba và thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về thuế GTGT: Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT thì dịch vụ giám định gạo do tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp cho Tổng công ty được thực hiện ở nước ngoài nên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tại Việt Nam.

2/ Về thuế TNDN: Căn cứ quy định tại Điều 5, Điều 7 - Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần ký với Cu Ba thì trường hợp nhân viên của Cu Ba CONTROL thực hiện giám sát việc giao hàng tại Việt Nam có thời gian hoạt động tại Việt Nam trên 6 tháng trong thời gian 12 tháng liên tục thì coi như là có cơ sở thường trú tại Việt Nam và phải chịu thuế TNDN tại Việt Nam. Trường hợp nhân viên của Cu Ba CONTROL thực hiện nhiệm vụ tại Việt Nam không quá 6 tháng trong thời gian 12 tháng liên tục thì không thuộc đối tượng có cơ sở thường trú tại Việt Nam nên được miễn thuế TNDN tại Việt Nam. Để được xem xét miễn thuế TNDN tại Việt Nam, Cu Ba CONTROL phải lập hồ sơ đề nghị miễn thuế theo quy định tại Điểm 1.1 - Mục II - Phần D – Thông tư 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

3/ Về thuế thu nhập cá nhân: Trường hợp nhân viên phía Cu Ba là đối tượng cư trú tại Việt Nam (ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính cho 12 tháng liên tục) thì phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân cho cả phần thu nhập phát sinh tại Cu Ba nếu đạt đến mức theo chịu thuế theo quy định. Trường hợp nhân viên phía Cu Ba không phải là đối tượng cư trú tại Việt Nam thì không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 
Nguyễn Thị Cúc