Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 843 TCT/TNCN
V/v thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi:

Bà Hoàng Thị Thu Thủy - Văn phòng Đại diện thường trú Công ty Va Tech International tại TP Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số VA 0202/2007 của Bà Hoàng Thị Thu Thủy ngày 06/2/2007 tiếp tục hỏi về các khoản tiền nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chịu thuế thu nhập cá nhân, vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 411/TCT-TNCN ngày 22/01/2007 của Tổng cục Thuế đã trả lời Bà trước đây, đối với khoản tiền nộp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chế độ bắt buộc ở nước ngoài do người lao động nộp từ tiền lương, tiền công vào thời điểm Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành cũng không thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục thuế trả lời để Bà biết và liên hệ với Cục thuế TP.HCM để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Chính sách Thuế
- VPĐD thường trú Công ty Va Tech International tại TP.HCM
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc