Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2500/BNV-TL
V/v phụ cấp chức vụ lãnh đạo  

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 545/SNV-SN ngày 07/8/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Đối với các chức danh lãnh đạo ở các tổ chức không quy định cụ thể về mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc không quy định về khung phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo quy định tại khoản 9 mục II Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2500/BNV-TL về phụ cấp chức vụ lãnh đạo do Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 2500/BNV-TL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 28/08/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Nguyễn Duy Thăng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản