Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3168/BNV-TCPCP
V/v Quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ quan Đài truyền thanh, truyền hình tỉnh

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi: Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái

Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái có Văn bản số 44/NV-HNB ngày 09/10/2005 đề nghị Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan Đài truyền thanh truyền hình tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Việc này Bộ Nội vụ ý kiến như sau:

Tại bảng 22 bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (Bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân ban hành theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, giao cho Bộ Văn hóa - Thông tin quy định cụ thể phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí, đài thuộc bộ, ngành, địa phương sau khi có thỏa thuận của Liên Bộ Nội vụ - Tài chính. Theo quy định trên, hiện nay Bộ Văn hóa - Thông tin đang dự thảo quy định cụ thể về phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ quan báo đài thuộc bộ, ngành, địa phương.

Bộ Nội vụ thông báo để Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng Đỗ Quang Trung (bc)
- Thứ trưởng Đặng Quốc Tiến (bc)
- Lưu VP, TCPCP

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Nguyễn Ngọc Lâm