Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2492/TCT-PCCS
V/v: Hàng hóa bán cho tổ chức viện trợ

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Quảng Trị 

Trả lời công văn số 326/CT-TTr ngày 02/06/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về việc hàng hóa bán cho tổ chức viện trợ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 21 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: "hàng hóa bán cho tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam", không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. "Thủ tục để các tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam được miễn thuế GTGT: các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; văn bản xác nhận của Bộ Tài chính về khoản viện trợ này.

Khi bán hàng, cơ sở phải lập hóa đơn theo đúng quy định tại Điểm 5.1, Mục IV phần B Thông tư này, trên hóa đơn ghi rõ hàng bán cho tổ chức, người nước ngoài để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo không tính thuế giá trị gia tăng và lưu giữ văn bản của tổ chức quốc tế hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam để làm căn cứ kê khai và quyết toán thuế" và tại công văn số 10513/BTC-TCT ngày 22/8/2005 của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế GTGT cũng quy định "trường hợp tổ chức viện trợ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng với cơ sở kinh doanh trong nước để thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại thì được miễn thuế GTGT. Các cơ sở kinh doanh trong nước kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho các tổ chức viện trợ nước ngoài theo giá không có thuế GTGT thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho dự án".

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh Công ty CP phát triển và Đầu tư Công kỷ nghệ bán hàng hóa cho đối tượng là tổ chức viện trợ không hoàn lại không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Chi nhánh Công ty có số thuế âm liên tục 3 tháng trở lên thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điểm a.1 Mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên của Bộ Tài chính.

Đối với hóa đơn ghi không đúng như hướng dẫn tại Điểm 21 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính nếu Chi nhánh Công ty đã lưu giữ đầy đủ các văn bản của tổ chức quốc tế hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam và đảm bảo trên hóa đơn GTGT mà Chi nhánh Công ty đã lập ghi đầy đủ đúng các yếu tố cơ bản của hóa đơn giá trị gia tăng: tên đơn vị mua hàng, giá bán, dòng thuế suất không ghi gạch bỏ, giá thanh toán thì các hóa đơn này được chấp nhận hợp lệ để kê khai, khấu trừ/hoàn thuế GTGT. Đồng thời phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn quy định tại Điểm 1, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương