Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2484/LĐTBXH-BHXH
V/v: thời gian làm nghề, công việc
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phú Yên 

Trả lời công văn số 108/XDGT ngày 18 tháng 4 năm 2006 của quý Công ty đề nghị xem xét thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để làm cơ sở tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc Công ty; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đồng ý để Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Phú Yên được vận dụng danh Mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực khai thác mỏ quy định tại Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, để làm cơ sở tính giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Cụ thể như sau:

1. Chức danh lái xe tải được vận dụng chức danh lái xe vận tải chở than, đá… trong khu khai thác mỏ;

2. Chức danh lái máy xúc được vận dụng chức danh lái máy xúc dung tích gầu dưới 4m3.

3. Chức danh lái máy san, máy ủi được vận dụng chức danh lái máy gạt, ủi công suất dưới 180CV.

Đề nghị Quý Công ty chuyển hồ sơ của những lao động làm việc theo các chức danh nghề, công việc trên đến cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết tính thời giam làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam;
- BHXH tỉnh Phú Yên;
- Lưu: VP, BHXH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng