Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2477/TCT-PCCS
V/v: Quyết toán thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Trả lời công văn số 1635/CT-QLDN2 ngày 24/4/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hỏi về việc quyết toán thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2 Mục IV Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: "Cơ sở kinh doanh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cả giao, bán, khoán cho thuê doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán với cơ quan thuế đến thời Điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền".

Theo đó trường hợp doanh nghiệp có công văn xin ngưng hoạt động thì phải nộp tờ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế đến thời Điểm có công văn đề nghị ngưng hoạt động.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương