Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 246TCHQ/KTTT
V/v: xử lý nợ thuế & nộp thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Kho bạc nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu
- Công ty thương mại dầu khí Petechim
- Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Công ty thương mại dầu khí Petechim vướng mắc về chứng từ thanh toán qua Kho bạc tại CV 12015/TMDK-TCKT ngày 25/10/2004. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị của Công ty xin được nộp tiền thuế xuất khẩu dầu thô bằng tiền đồng Việt Nam: Căn cứ Điều 8 Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993, Bộ Tài chính đã có công văn 1008 TC/TCT ngày 06/02/1999 chỉ rõ: “Thuế xuất khẩu dầu thô nộp bằng đồng đô la Mỹ), đến nay văn bản này vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, đề nghị Công ty chấp hành theo đúng hướng dẫn tại công văn 1008 TC/TCT nêu trên.

2. Về việc hạch toán của kho bạc Bà Rịa – Vũng Tàu: Căn cứ Điểm 4 Mục A Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, thì: “Các khoản thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, bằng hiện vật, bằng ngày công lao động được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định, …, … được cơ quan có thẩm quyền quy định để hạch toán thu ngân sách tại thời điểm phát sinh”. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị kho bạc nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu hạch toán kịp thời số thuế doanh nghiệp đã nộp vào NSNN theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 80/2003/TT-BTC nêu trên, tránh việc Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu nhận giấy báo có chậm, ảnh hưởng cưỡng chế XNK Công ty.

3. Về đề nghị của Công ty được phép áp dụng cưỡng chế sau 30 ngày kể từ ngày phải nộp thuế xuất khẩu dầu thô: Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Điểm 2 Mục II phần thứ hai Thông tư 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thăm dò dầu khí theo quy định của Luật dầu khí, thì thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô là 35 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất khẩu dầu thô. Vì vậy đề nghị Công ty sau khi làm thủ tục xuất khẩu dầu thô cần khẩn trương làm các thủ tục kê khai và nộp thuế, đảm bảo đúng thời gian đã được quy định trong thông tư. Việc đề nghị được chậm xử lý cưỡng chế, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính xin ý kiến xem xét sau.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ trực tiếp Kho bạc nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu để được giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để b/cáo)
- Lưu VP, KTTT (3 bản )

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An