Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2306 TCHQ/KTTT
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Vật tư vận tải và xây dựng Công trình giao thông
(83A Lý Thường Kiệt - Hà Nội)

Trả lời công văn số 118 CV/TGĐ ngày 12 tháng 03 năm 2004 của Công ty vật tư vận tải và xây dựng công trình giao thông về việc nộp thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty vật tư vận tải và xây dựng công trình giao thông có nợ thuế truy thu 1.068.064.000 đồng tại Cục Hải quan Lạng Sơn. Đây là số nợ của lô hàng khung gầm có gắn động cơ để đóng thành xe chở khách mà Công ty nhập khẩu uỷ thác cho một số Công ty, do Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và miễn thuế không đúng đối tượng, Cục Hải quan Lạng Sơn đã ra quyết định truy thu. Đây là nguyên nhân khách quan thuộc trách nhiệm của các cơ quan nhà nước không phải lỗi của doanh nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 5 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách. Để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tránh thiệt hại bởi lỗi không phải do doanh nghiệp mà do cơ quan cấp giấy phép đầu tư; Tổng cục Hải quan đồng ý tạm thời chưa cưỡng chế XNK hàng hoá đối với lô hàng trên, với điều kiện: các lô hàng mới phát sinh phải nộp thuế ngay trước khi giải phóng hàng, hoặc có bảo lãnh của Ngân hàng và không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác ngoài lô hàng khung gầm có gắn động cơ.

Tổng cục thông báo để Công ty biết và liên hệ với các Cục Hải quan nơi Công ty mở tờ khai để được xem xét, giải quyết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An