Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2446/TCT-TS
V/v: Giá đất tính thu tiền sử dụng đất  

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời Công văn số 982/CT-TTHT ngày 07/6/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc trả lời đơn thư đề ngày 25/5/2006 của ông Phan Bá Kiểng liên quan đến giá tính thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Công văn số 723TC/TCT ngày 19/01/2005 của Bộ Tài chính gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 01/01/2005 đã nêu rõ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa tiếp nhận hồ sơ đủ Điều kiện thu các Khoản thu liên quan trước ngày 01/01/2005 thì giá tính các Khoản thu liên quan đến nhà, đất là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và giá nhà theo giá thực tế tại thời Điểm kê khai, nộp các Khoản thu liên quan đến nhà, đất (lệ phí trước bạ).

Do vậy, trường hợp nếu ông Kiểng đã nộp hồ sơ nhà đất có đủ Điều kiện kê khai nộp các Khoản thu liên quan đến nhà đất để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tháng 5/2005, nhưng đến tháng 6/2006 mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tính và ra thông báo nộp các Khoản thu liên quan đến đất đai do nguyên nhân chậm trễ từ phía các cơ quan tiếp nhận hồ sơ thì được xác định nghĩa vụ tài chính theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời Điểm nộp hồ sơ tháng 5/2005.

Trường hợp này, trên hồ sơ của ông Kiểng đã nộp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận tháng 5/2005 phải có:

- Dấu công văn đến của cơ quan khi nhận hồ sơ, ghi rõ ngày, tháng, năm trên hồ sơ của người sử dụng đất.

- Sổ nhận công văn của cơ quan nhận hồ sơ, ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ của người sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Phan Bá Kiểng;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 
 
Phạm Duy Khương