Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2443/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Giải đáp chính sách mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 554/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 30/5/2006 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu; Sau khi trao đổi với Bộ Tài chính (Công văn số 8283/BTC-TCDN ngày 05/7/2006), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Việc vận dụng cho phép toàn bộ công nhân viên của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 để hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi giảm giá khi thực hiện cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp – khách sạn Hasico là chưa đúng với quy định của Nhà nước tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 và Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Đối với người lao động đã được mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp – khách sạn Hasico cần được xóa bỏ hoặc giảm trừ quyền mua cổ phần ưu đãi của những người này khi cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để chỉ đạo các đơn vị liên quan chấn chỉnh lại cách giải quyết chính sách ưu đãi mua cổ phần giảm giá, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng