Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2430/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án sử dụng ODA của Ai Len

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công nghiệp,
- Bộ Ngoại giao,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Nam,

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2704BKH/KTĐN ngày 07 tháng 5 năm 2004) về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng ODA của Ai Len, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý đưa các dự án điện khí hoá tại ba xã A Nông, Tr Hy và Đắc Prê của tỉnh Quảng Nam vào danh mục dự án đề nghị Chính phủ Ai Len viện trợ không hoàn lại.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao