Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2364/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 8161/SXD-TT của Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10/2007 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8161/SXD-TT của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cho ý kiến về việc giải quyết nhà đất theo quy định tại Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản số 8159/SXD-TT, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với nhà đất mà Nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng trên thực tế chưa thực hiện quản lý, chưa bố trí sử dụng thì áp dụng các quy định tại Điều 5 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Điều 5 của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết trên để giải quyết.

Đối với căn nhà số 173 Sư Vạn Hạnh, phường 3, quận 10 đã có văn bản quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trên thực tế đến ngày Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 có hiệu lực thi hành, thành phố vẫn chưa thực hiện việc quản lý, chưa bố trí sử dụng, căn nhà này đang do chủ nhà và gia đình trực tiếp sử dụng. Do vậy, phải áp dụng các quy định của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 và Nghị định số 127/2005/NĐ-CP để giải quyết.

Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam