Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2346/BXD-KTTC
V/v: Đơn giá vật liệu lớp dưới móng (sub-grade) của Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11  năm 2007

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Thăng Long

Trả lời văn bản số 1581/BTL-DT ngày 10/10/2007 của Ban quản lý dự án Thăng Long về đơn giá vật liệu lớp dưới móng (sub-grade) của Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội và giao Bộ Giao thông vận tải là chủ đầu tư tại Quyết định số 1106/QĐ-TTg ngày 26/11/1999. Dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Đối với lớp vật liệu dưới móng (sub-grade) của Dự án, theo yêu cầu của đơn vị tư vấn PCI được lấy ở mỏ Đồi Thị (Phủ Lý - Hà Nam) và không có đơn giá trong hợp đồng ký kết giữa các bên (văn bản số 1581/BTL-DT), vì vậy căn cứ nội dung, hình thức hợp đồng, các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khi thực hiện xây dựng công trình, Ban quản lý dự án Thăng Long báo cáo Bộ Giao thông vận tải tổ chức xác định giá vật liệu dưới móng (sub-grade) theo quy định để xác định giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp phù hợp với giá thị trường làm cơ sở phê duyệt giá trị khối lượng phát sinh của công tác này.

Ban quản lý dự án Thăng Long căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng