Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2328 TCHQ/KTTT
V/v xin miễn phạt chậm nộp tiền thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Tổng công ty Công nghiệp Tàu Thuỷ Việt Nam
 (109 Quán Thánh-Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 384 CNT/KD&ĐN ngày 24 tháng 03 năm 2004 của Tổng công ty công nghệ tàu thuỷ Việt Nam về việc xin miễn phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vật tư thiết bị nhập khẩu đóng tàu (do Bộ Tài chính chuyển). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997; Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

- Căn cứ khoản 3, mục I, Phần E - Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; thì: Trường hợp “Nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt ghi trong thông báo thuế, lệnh thu thuế hoặc quyết định xử phạt, thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế hoặc tiền phạt theo Luật định, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp”.

Đề nghị Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam nộp đủ số tiền phạt chậm nộp thuế GTGT theo đúng quy định và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn 134/TB-VPCP ngày 26 tháng 8 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Công nghệ tàu thuỷ Việt Nam được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An