Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2325/VPCP-QHQT
V/v dự thảo Hiệp định hợp tác nông nghiệp giữa CHXHCN Việt Nam và CH Hungari

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 955 CV/BNN-HTQT ngày 28 tháng 4 năm 2004) về dự thảo Hiệp định hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Hungari; Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định khung về hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cộng hoà Hungari.

2. Uỷ quyền cho Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bông thay mặt Chính phủ Việt Nam ký chính thức Hiệp định trên với đại diện chính thức Chính phủ Cộng hoà Hungari trong thời gian Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm chính thức Hungari.

3. Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục đối ngoại cần thiết cho việc ký kết Hiệp định theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự